Cele


Celami Fundacji są:

 

 • wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
 • wspieranie twórców młodego pokolenia;
 • wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
 • wspomaganie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz promocyjnej w celu upowszechnienia wiedzy o muzyce, filmie, literaturze i innych polach artystycznej twórczości;
 • wspieranie i podnoszenie kwalifikacji młodych artystów;
 • stymulowanie twórczego ruchu w środowiskach artystycznych;
 • inicjowanie przedsięwzięć́ służących rozwojowi kultury;
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich służących powstawaniu sztuki i kultury;
 • promowanie nowych zjawisk oraz idei w kulturze;
 • inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji oraz upowszechnianie wiedzy o jej działalności;
 • podejmowanie współpracy ze środowiskami twórczymi, artystycznymi oraz organizacjami w kraju i zagranicą;
 • organizowanie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych z dziedziny muzyki, sztuk wizualnych i teatru;
 • organizacja i konsolidacja działań na rzecz rozwoju i promocji dostępu społeczeństwa do kultury;
 • propagowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia kulturalnego;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, sposobu przekazu, animacji i edukacji społeczeństwa.